Geschiedenis en doel

Geschiedenis
De Ds. Aderstichting is ontstaan uit de wens van Ds. B.J. Ader (1909-1944) het kerkelijk werk in Drieborg (Oost-Groningen) en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien, o.a. door het bouwen van een verenigingsgebouw. Daartoe is in 1948 de Stichting opgericht op initiatief van mevrouw J. A. Ader-Appels.

The house in Drieborg with the multi-functional building attached to it at the rear
Het huis in Drieborg met daarachter het verenigingsgebouw

De Stichting is een vermogensfonds.

Doelstelling
In zijn huidige vorm heeft de Stichting ten doel ‘de verbreiding van het evangelie te bevorderen’ en ‘het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn’ (art. 2 van de statuten, lid 1.)
Van oudsher hanteerde de Stichting daarbij als aandachtspunten:

  • apostolair en pastoraal werk onder rand- en buitenkerkelijken;
  • apostolair en vormend werk onder jongeren, waaronder ook de leerlingen van de basisscholen;
  • bevordering van de oecumene;
  • bevordering van een gelijkwaardige rol voor vrouwen in de kerk.

Oorspronkelijk kende de stichting dus voor zijn werkterrein een geografische beperking: ‘Drieborg, de daarachter gelegen polders en de Zijlen.

Realisatie Doelstellingen
De genoemde aandachtspunten oecumene en de positie van vrouwen in de kerk hebben aan belang ingeboet, aangezien zij met de stichting van de Protestantse Kerk in Nederland en de acceptatie van de vrouw in het ambt voor een deel gerealiseerd zijn. Voor de realisatie van de overige doelstelling ging de Stichting al in 1986 met de plaatselijke kerkelijke gemeente Reiderland een samenwerkingsverband aan. De Stichting financierde een deel van de predikantsplaats en stelde het woonhuis met het multifunctionele verenigingsgebouw (‘leerkamer’, ‘kerkzaal’) ter beschikking van de gemeente als pastorie en als vergaderruimte.

Overdracht van het Aderhuis
In 2019 kwam er een einde aan deze rechtstreekse relatie met de protestantse gemeente Reiderland. De predikant vertrok naar een andere gemeente, de gemeente fuseerde binnen de streekgemeente Oost-Groningen met de buurgemeente Nieuwolda-Oostwold en gaf te kennen geen gebruik meer te zullen maken van de woning als ambtswoning en van het verenigingsgebouw. Daarop heeft de Ds. Aderstichting het eigendom van het gebouw over kunnen dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De SOGK heeft het pand de naam Aderhuis gegeven en draagt zorg voor een nieuwe bestemming met respect voor de bijzondere geschiedenis van het pand. In januari 2020 kreeg dit de status van gemeentelijk monument.
De geografische beperking van het werk van de stichting is in 2019 opgeheven.

Symbolische overdracht van het Aderhuis aan de Stichting Oude Groninger Kerken door de voorzitter van de Ds. Aderstichting, Erik Ader, aan de directeur van de SOGK, Peter Breukink, Drieborg 27 juni 2019.
Symbolische overdracht van het Aderhuis aan de Stichting Oude Groninger Kerken door de voorzitter van de Ds. Aderstichting, Erik Ader, aan de directeur van de SOGK, Peter Breukink, Drieborg 27 juni 2019. Foto: Jelte Oosterhuis

Beleid vanaf 2019
De Ds. Aderstichting draagt bij aan het Project Diaconaat in de Regio – Oost-Groningen van 2022 tot en met 2025 en aan het Project Kliederkerk Protestantse gemeente Oost-Groningen. Het stichtingsbestuur houdt zich ondertussen bezig met het beheer van het vermogen van de stichting, bezinning op het bestedingsbeleid vanaf 2023 en het ondernemen van eventuele acties die voortvloeien uit de historische relatie met het Aderhuis en met de protestantse streekgemeente Oost-Groningen. De stichting heeft de rechten op het boek Een Groninger pastorie in de storm en de vertalingen daarvan.

Het bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit:
Voorzitter: ds. J. Hommes
Secretaris: dhr. W. Bokma
Penningmeester: dhr. G. Kriek
De stichting kent alleen een statutair bestuur. Dit bestuur bepaalt het beleid. De stichting kent geen personeel of directie. De stichting keert geen beloningen in welke vorm dan ook uit.

Erelid: dhr. E. Ader

De Ds. Aderstichting is een ANBI.
Het bankrekeningnummer luidt:
Ds. Aderstichting, Winschoten, NL44ABNA0643510087
RSIN-nummer: 8050.47.967