Geschiedenis en doel

Geschiedenis
De Ds. Aderstichting is ontstaan uit de wens van Ds. B.J. Ader (1909-1944) het kerkelijk werk in Drieborg en de achtergelegen zijlen en polders van een stevige basis te voorzien, o.a. door het bouwen van een verenigingsgebouw. Daartoe is in 1948 de Stichting opgericht.

The house in Drieborg with the multi-functional building attached to it at the rear
Het huis in Drieborg met daarachter het verenigingsgebouw

De Stichting is een vermogensfonds.

Doelstelling
In zijn huidige vorm heeft de Stichting ten doel “..de verbreiding van het evangelie te bevorderen in Drieborg, de daarachter gelegen polders, de Zijlen en Nieuw Beerta” (art. 2 van de statuten, lid 1.)

Van oudsher hanteert de Stichting daarbij als aandachtspunten:

  • apostolair en pastoraal werk onder rand- en buitenkerkelijken;
  • apostolair en vormend werk onder jongeren, waaronder ook de leerlingen van de basisscholen;
  • bevordering van de oecumene;
  • bevordering van een gelijkwaardige rol voor vrouwen in de kerk.

Realisatie Doelstellingen
De laatste twee genoemde aandachtspunten – oecumene en de positie van vrouwen in de kerk – hebben aan belang ingeboet, nu zij met de stichting van de PKN en de acceptatie van de vrouw in het ambt voor een deel gerealiseerd zijn.

Voor de realisatie van de overige doelstelling ging de Stichting al in 1986 met de plaatselijke kerkelijke gemeente een samenwerkingsverband aan. De Stichting financiert een deel van het salaris van de predikantsplaats in de kerkelijke gemeente Reiderland (waar het werkgebied van de Stichting deel van uitmaakt) en predikant1 en kerkelijke gemeente nemen het op zich naar redelijkheid te streven naar de realisering van de Stichtingsdoelstellingen. Ook woont de predikant in het huis dat een eenheid vormt met het gebouw van de Ds. Ader Stichting te Drieborg.
De hoogte van de bijdrage van de Stichting aan de kosten van de predikantsplaats ligt in de orde van grootte van eenderde en is onderwerp van weerkerend overleg waarin de draagkracht van beide partners een belangrijk criterium is. Ook over de feitelijke invulling van de apostolaire en pastorale taken vindt twee keer per jaar overleg plaats tussen de predikant en het Stichting bestuur, Grosso modo betekent deze invulling “al het werk dat vanuit de kerk plaatsvindt binnen de geografische grenzen van de kerkelijke gemeente onder de niet kerkelijk meelevenden.”

Voor de komende vier jaar bestaat het voornemen dit beleid voort te zetten, tenzij onvoorziene omstandigheden bijstelling wenselijk maken. Gezien de ontwikkelingen in de kerkelijke gemeenten in de regio blijft het beleidsplan van 2013-2016 voorlopig van kracht. Dit plan is geldig voor de periode 2013-2016.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter, dhr. D.A.V.E. Ader
Secretaris, mw. G.E.A. Ruben-Kuipers
Penningmeester, mw. G. Kriek
mw. M.C. Blok-Bierens
dhr. R. Jalink
dhr. H. Jansen
dhr. P. Snoep

De Ds. Aderstichting is een erkende ANBI instelling.
Het bankrekeningnummer luidt:
Ds. Aderstichting, Winschoten, NL44ABNA0643510087